Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

 

ul. S?oneczna 52, pok. 1, 10-710 Olsztyn

zaopatrzenie – tel. +4889 524-02-29, 523-33-61;

e-mail: dariusz.raubo@uwm.edu.pl

transport – tel. +4889 523-34-04, 523-38-04;

e-mail: z.zakrzewski@uwm.edu.pl

aparatura – tel. +4889 523-33-15, 523-49-65;

e-mail: konczyk@uwm.edu.pl

zaopatrzenie, transport, aparatura fax +4889 524-03-50

kod ewidencji korespondencji: 90-3300;

kod finansowy: zaopatrzenie 9033, transport 9038

 

Kierownik

mgr in?. Dariusz Raubo

tel. +4889 524-02-29, 523-33-61, 604 251 789

 

Specjali?ci

ds. aparatury

mgr in?. Kazimierz Ko?czyk  tel. +4889 523-49-65, 523-33-15

602 805 051

 

ds. transportu

Irena Sz?ykowicz         tel. +4889 523-34-04, 523-38-04,

606 287 004

in?. Zdzis?aw Zakrzewski      tel. +4889 523-34-04, 523-38-04

606 287 005

 

ds. zaopatrzenia

in?. Józef Kubicki                tel. +4889 524-02-29, 523-33-61

605 201 471

 

Samodzielni referenci

Mariusz Herman                 tel. +4889 523-33-61, 524-02-29

601 694 309

El?bieta Sikora                   tel. +4889 523-33-15, 523-49-65

601 694 305

 

Starszy referent

mgr Jaros?aw Bu?wi?o          tel. +4889 523-33-61, 524-02-29

 

Referent

mgr in?. Marcin Dominiak    tel. +4889 523-49-65, 523-33-15

 

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu:

1)     zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materia?y, stosownie do zg?oszonego przez te jednostki zapotrzebowania,

2)     uczestniczy w przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych Uniwersytetu,

3)     sk?ada zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,

4)     prowadzi rozliczenia dostaw towarów i us?ug,

5)     uczestniczy w odbiorach ilo?ciowo-jako?ciowych zakupionych towarów,

6)     prowadzi post?powania reklamacyjne,

7)     udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych mo?liwo?ciach zaopatrzeniowych na rynku krajowym,

8)     sporz?dza protoko?y przyj?cia ?rodków trwa?ych do u?ytkowania (OT),

9)     prowadzi ewidencj? aparatury,

10) prowadzi post?powanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,

11) prowadzi kompleksow? obs?ug? Uniwersytetu w zakresie telefonii komórkowej,

12) prowadzi magazyn materia?ów z odzysku zgodnie z odr?bnymi przepisami,

13) organizuje i prowadzi dzia?alno?? transportow? na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

14) przeprowadza procedur? w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprz?tu specjalistycznego oraz wyposa?enia warsztatu naprawczego zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami,

15) realizuje obs?ug? transportow? w ramach posiadanych ?rodków transportu,

16) nadzoruje wykorzystanie ?rodków transportu,

17) prowadzi rozliczenie czasu pracy kierowców, zu?ycia paliwa oraz kontroluje eksploatacj? pojazdów i sprz?tu,

18) opracowuje cennik op?at za ?wiadczone us?ugi transportowe,

19) fakturuje sprzeda? us?ug transportowych,

20) udziela informacji o mo?liwo?ciach wynajmowania ?rodków transportu poza Uniwersytetem,

21) prowadzi sprawy zwi?zane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprz?tu specjalistycznego,

22) ubezpiecza ?rodki transportu Uniwersytetu,

23) prowadzi post?powanie zwi?zane z wycofaniem z eksploatacji ?rodków transportu.

 

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Dariusz Raubo

data wytworzenia:

27-06-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 982 razy (w tym z UWM 56 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-29
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa